سعی کردیم جادوی صدا زرد و بازاری نشود

به گزارش بارازعلی، به گزارش خبرنگار خبرنگاران در فارس، صداپیشگی از مفاهیم جدید دنیا امروز است که علاقه مندان زیادی دارد اما منابع جامع و تخصصی به زبان فارسی در این زمینه کمتر به چشم می خورد. کتاب جادوی صدا حاصل بیش از سی سال تجربه و فعالیت حرفه ای مهدی مقدر در این زمینه است که به تازگی روانه بازار نشر شده است.

سعی کردیم جادوی صدا زرد و بازاری نشود

مهدی مقدر و سمانه کاظمی در متن مقدمه کتاب مشترکشان جادوی صدا نوشته اند:

امروزه یکی از حوزه های محبوب برای بیشتر دوست داران فعالیت های هنری، جهانی صدا و صداپیشگی است. از دیرباز نیـز ایران یکی از مهم ترین خاستگاه های ایـن هنر زیبا بوده است. زیـرا اکثـر هنرمندان خبره ای که نـام آنهـا بـر پیشـانی بلنـد ایـن وادی نقـش بسـته، همگـی از عاشـقان و دلسـوزان و هـمچنـین از تشـنگان واقعـی چنـین دریـای ژرفـی بوده اند که هیچ گاه از آموختن دوری ننموده و پیوسته در کنار نقش آفرینی های بی نظیر خود، جهت کسب تجربه و دانش را پیموده اند. در چنین فضای غنـی و پویـایی دیگـر نمی تـوان کاسـتی هـا و اشـتباهات اصولی و فاحشی را که متأسـفانه گـه گـاهی بـا آنهـا روبـه رو مـی شـویم، پذیرفت. لذا بهتـر اسـت کـه بـا تکیـه بـر منـابع و آثـار بـا ارزش حیطـه صداپیشگی، توانمندی های خود را رشد دهیم و روز به روز در کار خـود شاهد بهبود کیفیت باشیم. آیا تا به حال شده که به صدای خود فکر کنید؟ آن را جـذاب و شـنیدنی می دانید؟ جادوی صدا تصور می کنید یا بر ایـن باوریـد کـه صـدایی جیـغ جیغـو، خـشدار و یـا تودماغی دارید؟ آیا به این موضوع اندیشیده اید که چگونـه مـی توانیـد از صدایتان کسب درآمد کنید؟ کسانی که با صدایشان امرار معاش می نمایند، چه ویژگی هایی دارند و چگونه در این راه پیروز شده اند؟ صدای ما به عنوان اولین قدم در ارتباط بـا دیگـران، نقـش به سـزایی را ایفـا می نماید. آنچه از ما در ذهن مخاطب ایجاد می شـود، برگرفتـه از صـدایی است که می شنود و به تجزیـه و تحلیـل آن مـی پـردازد. مـثلاً ایـنکـه شـما دارای چه نوع رفتاری هستید؟ تا چه اندازه در دسترسـید؟ روحیـه طنـز یـا جـدی داریـد؟ انـرژی شـما در چـه سـطحی اسـت؟ آیـا نظـر آن هـا را درباره خود می پذیرید یا خیر؟ و... اینها گوشه ای از انعکـاس صـدای شما در ذهن دیگران است. همه آنچه گفته شـد، گوشـه ای از اهمیـت صدا و تأثیر آن بر دیگران است. به تعبیـر سـعدی: تـا مـرد سـخن نگفتـه باشد / عیب و هنرش نهفته باشد، نبود منبع اطلاعاتی برای دوستداران ایـن عرصـه از یـک سـو و ناآگـاهی مردم از این هنر و به کارگیری واژه ها و عملنمودها بـه جـای هـم از سـوی دیگر، من را را بر آن داشت تـا کمـی از ایـن حرفـه، چـالش هـا، قابلیـت هـا، تصورات عمومی و دغدغه های شخصی خود سخن بگویم.

مقدر درباره این کتاب به خبرنگار ایبنا می گوید: صداپیشگان به عنوان قشری مهم که بـا مقولـه صـدا روبـه رو هسـتند، بخشی از خاطرات ما را با فیلم ها و انیمیشن ها از دیرباز تـا اکنـون رقـم زده اند. صداهایی که برای ما نقش خیال انگیزی را در قالب عروسک ها و شخصیت های فیلم و کارتون ساخته اند. ماندگارانی کـه صدایشان در قلب مـا حک شـده و تصـویری از زیبـایی و خلاقیت را برایمان به یادگار گذاشته اند. در عصری کـه ویروسی کوچک و ناچیز، تمامی علوم و صنعت و تکنولوژی روز جهان را به چالش می کشد، فرصتی دست داد تـا آنچه را که مدت ها در صدد گردآوری آن بوده ام، جمع بندی کنم و در اختیار علاقه مندان این عرصه جذاب، قرار دهم. امیدوارم که این کتاب بتواند سر نخی به جستجوگران در این کلاف سردرگم بدهـد و راهی نو برای دوستداران این عرصه، باز کند.

مولف پیرامون نام کتاب، اعلام می نماید: این نام با توجه به وجوه پیچیده و ناشناخته صوت از نظر ماندگاری و تاثیرات فیزیکی و روانی آن انتخاب شد و از آنجا که صداپیشگی هم با بنیان صوت و ابعاد کاربردی آن شکل می گیرد و هر روزه بیشتر و بیشتر با آن آشنا می شویم، جادوی صدا را به عنوان نام کتاب برگزیدیم که هم ایهام صدا و هم جذابیت های آن را به مخاطب منتقل کند.

مقدر همچنین زیرعنوان کتاب را تشریح نموده و می گوید: یکی از دلایلی که ما شرح نام کتاب را با عنوان رویکردی نوین در هنر و صنعت صداپیشگی انتخاب کردیم، از فهرست و انتخاب سرفصل برمی آید و آن هم نگاهی جدید و تخصصی به عناوین مرتبط با این هنر است که از پرداختن ریشه ای به ذات کلمه صداپیشگی شروع شده و پس از شکافتن تمامی لایه ها و جوانب این حوزه به معرفی ابزار و آلات مرتبط با این تخصص می پردازد. از آنجا که علاوه بر آموزش صداپیشگی به مطالب تخصصی و علمی دیگری همچون موسیقی، گفتاردرمانی و ادوات مربوط به این وادی پرداخت شده، بنابراین معرفی این کتاب با چنین عناوینی بسیار به جا و دقیق در نظر گرفته شده است.

مولف کتاب جادوی صدا درباره فصول مختلف این اثر هم عنوان می نماید: این کتاب 200 صفحه ای متشکل از چهار فصل مجزا و همچنین مرتبط طراحی شده است که در فصل اول به کلیاتی در شرح این تخصص می پردازد و در فصل دوم هم به صورت اجمالی نگاهی به مصادیق صداپیشگی دارد و در هر مورد مطالبی کلی را ارائه می نماید. در فصل سوم که بیشترین حجم این کتاب را نسبت به 3 فصل دیگر به خود اختصاص داده است، به ماهیت صداپیشگی و نگاه ویژه و بسیار دقیق می پردازد که شامل زیرمجموعه هایی همچون صداسازی و تصحیح گفتار و تنفس و تمرین های مربوط به حنجره و همچنین بسکمک مطالب کاربردی و علمی و دقیق دیگر است. اما در فصل چهارم هم با توجه به دانش اجمالی هر صداپیشه نسبت به ابزار کار خود که همانا میکروفون و استودیو و غیره است، در این بخش گنجانده شده که برای صداپیشه گان می تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد.

وی ادامه می دهد: این کتاب مشتمل بر چهار فصل کلی و کاربردی درباره صداپیشگی بود که سعی شد تا حد امکان، با نگاهی نو و کارا به توصیف و شرح و همچنین آموزش این هنر از جنبه های مختلف پرداخته گردد. امیدواریم با ارائه این مطالب توانسته باشیم گام های موثری در این جهت برداشته باشیم تا شما نیز به هدف های خود دست یابید.

مولف کتاب یادشده پیرامون فایده آموزشی و پژوهشی آن عنوان می نماید: کتاب جادوی صدا دارای بسکمک از تمرین های تخصصی و مدرن در آموزش این هنر است که سعی شده بیش از 50 تمرین کاربردی برای مباحث مختلف این کتاب تهیه و درج گردد که بتوان با انجام آنها به رشد و پیشرفت چشمگیری در این حیطه رسید. شاید بتوان کتاب جادوی صدا؛ رویکردی نوین بر هنر و صنعت صداپیشگی را، هم کتابی آموزشی دانست و هم کتابی پژوهشی چون با حساسیت بسکمک تالیف و تدوین شده تا با فاصله معناداری در زمینه آموزش و تکنیک نسبت به کتاب های موجود در بازار خود را ظاهر کند و به هیچ عنوان به یک کتاب زرد یا بازاری تبدیل نگردد؛ چراکه معتقد بودیم این کتاب باید به عنوان یک منبع جامع و کامل برای دانشجویان رشته نمایش به ویژه نمایش های عروسکی مورد استفاده و بهره برداری باشد و دانشجویان بتوانند از آن به عنوان یک منبع آکادمیک و جامع رجوع نمایند گرچه هنوز نسبت به انتظارات نویسندگان این کتاب احتیاج به تصحیحات و ویرایش های مجددی نیز دارد که در چاپ های آینده این اتفاق به مرور خواهد افتاد.

مقدر ادامه اظهار می نماید: ضرورت یادگیری موسیقی برای یک صداپیشه از این نظر قابل توجه است که با مهم ترین ابزار کار خود یعنی صدا بتواند بهتر و با کیفیتی قابل توجه تر عمل کند. دانستن اطلاعات موسیقی به لحاظ زیر و بمی، تنالیته، رنگ، جنس، ریتم، شدت، تنفس، دیافراگم و موارد دیگر را به خوبی می تواند بیاموزد. این در حالی است که مهم ترین بخش کار یک صداپیشه یعنی کلام و شنیدار باید به پرورشی صحیح برسد و بهترین خاستگاه برای رسیدن به این منظور داشتن دانش موسیقی است. هرچند قرار بر این نیست که فرد بخواهد خواننده و یا نوازنده ای حرفه ای گردد. تربیت بیان و شنیداری برای یک صداپیشه ضرورتی است که به کمک یادگیری موسیقی می تواند سریع تر و علمی تر رخ بدهد.

نویسنده کتاب فوق به عوامل متخصص پشت این کتاب هم اشاره نموده و می افزاید: یکی از افتخارات من به عنوان نویسنده اولین کتاب بهره گیری از هنرمندان و متخصصان استان فارس و شیراز در تهیه و چاپ این کتاب بوده که هر کدام به نوبه خود در تخصص خود دارای وزن و صندلی ویژه هستند. پس از سمانه کاظمی که یکی دیگر از نویسندگان این کتاب بوده و سال هاست به عنوان چهره شاخص آموزش موسیقی و ارف شناخته شده است، می توان به حمید اکبرپور به عنوان ویراستار اشاره نمود که نام ایشان برای بسکمک از اُدبا در حوزه قلم و نویسندگی و ویراستاری آشناست. در خصوص صفحه آرایی زیبا و چشم نواز صفحات این کتاب از اطلس دهقان کمک گرفته شده و علی رستگار هم که سال هاست در طراحی های مختلف جلد و پوستر و مباحث تبلیغاتی تجربه دارد، بهره گیری شده است و درنهایت انتشارات قلم بان با مدیریت محمدی، مسئولیت چاپ این کتاب را به عهده گرفته است که با افتخار همه این عزیزان بومی خاک پر رمز و راز و هنرپرور شیراز هستند که به کمک و کمک یکدیگر کتاب جادوی صدا را که اولین کتاب تخصصی و جامع در آموزش و معرفی صداپیشگی است، به پایتخت کتاب ایران ارائه داده اند.

مقدر همچنین از گویا شدن این کتاب خبر می دهد و می گوید: در حال حاضر مراحل فراوری کتاب صوتی این اثر نیز با ویژگی های جذاب و حرفه ای در دست فراوری است که پس از تکمیل به مرحله انتشار خواهد رسید. اما مراحل فراوری و تهیه کتاب جادوی صدا به اینجا انتها پیدا ننموده و به زودی شاهد جلد دوم این کتاب نیز خواهید بود که دارای مطالب تخصصی تر با ویژگی های جدیدی از جمله بارکدهای الکترونیکی و جلوه های بصری و کاربردی دیگر همراه خواهد بود.

این نویسنده شیرازی به بازار فروش کتاب هم گریزی می زند و عنوان می نماید: با اینکه این روزها بازار فروش کتاب به نقل از اهالی این بخش خوب نیست و همه شکوه و شکایت از عدم حمایت مسئولین و یا نظر مردم دارند و استقبال عمومی کم است، با این حال می توانم این موضوع را مطرح کنم که عنوان یک کتاب و نوع نگاه نویسندگان و حتی انتخاب نوع کاغذ در این اثر توانست نظر مخاطبین را به شدت به خود جلب نموده و طی یک ماه تیراژ 500 نسخه از پس از چاپ اول این کتاب به فروش برسد که ناگزیر به چاپ دوم این مجموعه شدیم و مراحل آن در دست اقدام است.

مقدر به عنوان کلام آخر اشاره می نماید: عاملی کلیدی برای ماندگاری هنرمند در هر زمینه هنری، چیزی جز خلاقیت فردی و مهارت و اجتناب از تقلید نیست که با ممارست و تفکر حاصل می گردد. پس خلاق باشید؛ ماندگار بمانید!

یادآور می گردد، مهدی مقدر سال 1368 از واحد نمایش حوزه هنری استان فارس فعالیت هنری را شروع کرد و از سال 1370 به عنوان بازیگر تئاتر تلویزیونی به صداوسیمای مرکز فارس وارد شد. او در حوزه های مختلف و متنوع صداپیشگی مانند برنامه های متعدد انیمیشنی و عروسکی که از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شده است، بازیگری نمایش های رادیویی، کارگردانی، تهیه نمایندگی و گزارشگری فعالیت دارد و همچنین در جشنواره های مختلف هنری، عناوین ارزنده ای به دست آورده است.

منبع: ایبنا - خبرگزاری کتاب ایران
انتشار: 26 بهمن 1399 بروزرسانی: 26 بهمن 1399 گردآورنده: barazali.ir شناسه مطلب: 1660

به "سعی کردیم جادوی صدا زرد و بازاری نشود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سعی کردیم جادوی صدا زرد و بازاری نشود"

1 دیدگاه

مهدی مقدر 15 فروردین 1400

سپاس از اینکه ما رو در معرفی کتاب جادوی صدا همیاری کردید
امیدوارم در نسخ بعدی و جلدهای آتی بتونیم مطالب مفیدتری رو ارائه بدیم

پاسخ به مهدی مقدر
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید