پیش بینی سه سناریو برای سفرهای خارجی ، 60 تا 80 درصد کاهش مسافر!

به گزارش بارازعلی، طبق بررسی های سازمان جهانی گردشگری این بحران برای کل سال 2020 در مقایسه با آمار سال 2019 می تواند بین 60 تا 80درصد کاهش داشته باشد. این کاهش بی سابقه شرایط معیشت میلیون ها نفر را در معرض خطر قرار می دهد و پیشرفت های حاصل از پیشبرد اهداف توسعه پایدار را با کاهش بسیار تهدید می کند. سازمان جهانی گردشگری باتوجه به نحوه وقوع بحران کرونا سه سناریوی احتمالی را برای آینده گردشگری جهان ارزیابی کرده است.

پیش بینی سه سناریو برای سفرهای خارجی ، 60 تا 80 درصد کاهش مسافر!

به گزارش جهانی اقتصاد، جهان با همه گیری کووید-19 در یک شرایط اضطراری بهداشتی، اجتماعی و مالی قرار گرفته است که بیشترین تاثیر را در بازار سفر و توریستی داشته که منجر به بسته شدن مرزهای زمینی و هوایی، محدودیت های سفر و بسته شدن هتل ها تقریبا در تمام کشورهای جهان شده است. این امر ضربه سهمگینی به بازار توریستی جهان وارد کرده و منجر به کاهش 4/ 22 درصدی توریستان ورودی بین المللی در سه ماه نخست 2020 شده است. از 20 آوریل 100 درصد از کل مقاصد توریستی جهان برای جلوگیری از شیوع کرونا و مهار آن محدودیت های مختلفی را برای سفر و توریستی اتخاذ کردند که بر این اساس، حدود 97 مقصد که 45 درصد از کل مقاصد توریستی جهان را شامل می شود مرزهای خود را به طور کامل برای توریستان بستند. 65 مقصد یعنی حدود 30 درصد از مقاصد توریستی جهان پروازهای بین المللی خود را کاملا متوقف کردند و 39 مقصد شامل 18درصد از مقاصد توریستی نیز با ایجاد محدودیت های متفاوت سفر مانع ورود مسافران از کشورهای مبدا خاص می شدند.

مطابق با آخرین بررسی های سازمان جهانی توریستی در ماه مارس 2020 (سومین ماه از سال میلادی) به دلیل بستن مرزهای بسیاری از کشورها و جلوگیری از ورود توریستان و همچنین ایجاد محدودیت های مسافرتی و تعطیلی فرودگاه ها و مرزهای ملی میزان ورود توریستان بین المللی 57درصد کاهش داشته است، میزان توریستان بین المللی در مارس 2020 حدود 3/ 46 میلیون نفر بوده است، در حالی که این رقم در سال 2019 حدود 8/ 106 میلیون نفر بوده است که باتوجه به این آمارها با کاهش 67 میلیونی تعداد مسافران بین المللی و افت 80 میلیارد دلار درآمد توریستی همراه بوده است.

اگرچه در ماه ژانویه توریستی جهان با رشد 2 درصدی همراه بوده است اما در فوریه با کاهش 9 درصدی همراه شد و در ماه مارس 57 درصد کاهش داشته است که در مجموع طی سه ماه نخست 2020 این کاهش مسافر به منفی 4/ 22 رسید. براساس این بررسی ها منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین تاثیر را از شیوع کرونا داشته است که 33 میلیون توریست طی سه ماه نخست 2020 کاهش داشته است و در اروپا این تاثیرپذیری کمتر بوده است، اما با حجم بالایی حدود 22 میلیون نفر همراه بوده است.

چشم اندازهای توریستی سال 2020 از زمان شیوع ویروس کرونا چند بار کاهش یافته است و همچنان پیش بینی ها قطعی و قابل اطمینان نیست. براساس سناریوهای حاضر احتمال کاهش ورودی بین 58 تا 78 درصد وجود دارد که این سناریوها بستگی به سرعت مهار، مدت زمان محدودیت سفر و بستن مرزها دارد. در سال 2020 سه سناریو براساس سه تاریخ احتمالی بازشدن تدریجی مرزهای بین المللی وجود دارد. براساس این سه سناریو تاثیر کاهش تقاضای سفرهای بین المللی منجر به رکود 850 میلیون تا 1/ 1 میلیارد نفر توریست خارجی خواهد شد که با کاهش بی سابقه درآمدهای صادراتی از توریستی روبرو می شود که با رکود 910 میلیارد تا 2/ 1 تریلیون دلار همراه خواهد بود. همچنین بین 100 تا 120 میلیون شغل مستقیم در حوزه توریستی در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

سناریوهای موجود سه الگوی تغییر ماهانه در ورودی ها را از آوریل (ماه چهارم) تا دسامبر (ماه آخر) 2020 منعکس می کند که البته این فرضیه ها منوط به باز شدن مرزهای ملی و بین المللی و برداشتن محدودیت های سفر است.

سناریوی اول بازشدن تدریجی مرزهای بین المللی و کاهش محدودیت های سفر را در اوایل ماه ژوئیه (اواخر تیر و اوایل مرداد) درنظر گرفته است که تا آن زمان میزان ورود توریستان خارجی با کاهش 58 درصدی در مقایسه با سال 2019 روبرو خواهد شد. این سناریو ورود توریستان بین المللی را با کاهش 85 میلیون نفری ارزیابی کرده است که درآمدهای حاصل از توریستی نیز با کاهش 62 درصدی یعنی مبلغی معادل 910 میلیارد دلار روبرو خواهد شد.

سناریوی دوم، اول سپتامبر (اواخر شهریور و اوایل مهر) را زمان احتمالی بازشدن تدریجی مرزهای بین المللی و کاهش محدودیت های سفر درنظر گرفته است که برآوردها حاکی از آن است که در این تاریخ میزان رکود ورود توریست های خارجی منفی 70 درصد خواهد بود. در این زمان کاهش ورودی توریستان به یک میلیارد نفر خواهد رسید که با کاهش 73 درصدی درآمد با رکود یک تریلیون دلاری روبرو خواهد شد.

سناریوی سوم، بازشدن تدریجی مرزها و کاهش محدودیت های سفر را در اوایل دسامبر (اواخر پاییز) ارزیابی کرده اند که براین اساس ورود توریستان بین المللی با 78 درصد کاهش روبه رو خواهد شد که کاهش تعداد توریستان بین المللی 1/ 1 میلیارد نفر خواهد بود. میزان درآمد حاصل از توریستی نیز با رکود حدود 2/ 1 تریلیون دلاری همراه خواهد بود که در مقایسه با سال 2019 با کاهش 79 درصدی روبرو می شود.

البته سناریوها در الگوهای تغییر ماهانه به طور خاص عوامل مالی را درنظر نمی گیرد. اگرچه رکود مالی ناشی از همه گیری کرونا تاثیرات عمده ای در توریستی بین المللی در کوتاه مدت و میان مدت می گذارد و بر میزان هزینه کرد توریستان تاثیر خواهد گذاشت.

پاندمی کرونا تقریبا بدترین بحرانی است که توریستی بین الملل از سال 1950 یعنی آغاز محاسبات اعداد و ارقام توریستی با آن روبرو شده که منجر به توقف ناگهانی رشد توسعه پایدار توریستی طی دوره 10 ساله از زمان بحران مالی 2009 شده است. این تاثیرات در مناطق مختلف با درجه های مختلفی رخ خواهد داد. باتوجه به ناشناخته بودن مدت زمان محدودیت های سفر به دلیل همه گیری ویروس کرونا و رکود اقتصاد جهانی که براساس برآوردها منفی 3درصد خواهد بود چالش های بسیاری پیش روی جهان است. به این منظور کشورها در سراسر جهان اقدامات گسترده ای برای کاهش تاثیر کووید-19 و همچنین ایجاد شرایط برای بهبود بخش توریستی انجام می دهند.

اما با این حال براساس تخمین های اجرا شده در سال 2021 احتمال صعود دوباره بازار توریستی وجود دارد که ابتدا از منطقه آسیا و اقیانوسیه آغاز خواهد شد. کارشناسان ارزیابی کرده اند که فرایند روبه رشد بهبود توریستی احتمالا از سه ماه خاتمهی 2020 آغاز می شود اما در سال 2021 بهبودی محسوس خواهد داشت.

براساس بررسی های کارشناسان، توریستی داخلی سریع تر از توریستی بین المللی شرایط بهبودی را به دست خواهد آورد. توریستی داخلی احتمالا از ماه می (هم اکنون) آغاز می شود که براساس برآوردها بین می تا ژوئن 14 درصد رشد خواهد داشت که این رقم در ژوئیه تا سپتامبر 45 درصد رشد، در اکتبر تا دسامبر 25 درصد رشد و در سال 2021 حدود 15 درصد خواهد کرد. توریستی بین المللی در سال 2020 با فرایند رشد بسیار کمی همراه خواهد بود. براساس تخمین های اجرا شده توریستی بین المللی بین می تا ژوئن تنها 3 درصد رشد خواهد داشت اما در ماه های بعد با سرعت بیشتری فرایند رشد را طی خواهد کرد. بین ماه های ژوئیه تا سپتامبر حدود 24 درصد رشد، در ماه های اکتبر تا دسامبر 34 درصد رشد و در سال 2021 حدود 39 درصد رشد خواهد داشت.

باتوجه به بررسی بحران های قبلی همچون سارس در سال 2003 و بحران مالی جهان در سال 2008 سفرهای تفریحی سریع تر از دیگر نوع سفرها همچون سفر بازدید از دوستان و نزدیکان و سفرهای کاری افزایش خواهد یافت. براساس برآوردهای منطقه ای، آفریقا و خاورمیانه احتمالا تا خاتمه 2020 مورد بازیابی مثبت در حوزه توریستی قرار خواهند گرفت و برای آمریکا کمترین احتمال را برای بهبود تا خاتمه 2020 ارزیابی کرده اند.

منبع: گردشبان
انتشار: 19 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: barazali.ir شناسه مطلب: 1227

به "پیش بینی سه سناریو برای سفرهای خارجی ، 60 تا 80 درصد کاهش مسافر!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پیش بینی سه سناریو برای سفرهای خارجی ، 60 تا 80 درصد کاهش مسافر!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید